Novela zákona o pohřebnictví míří do Senátu

„Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 954, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.“

Schválením tohoto závěrečného usnesení (540) v rámci projednávaného bodu č. 232 – návrhu novely zákona o pohřebnictvíve třetím čtení- odeslalo dnes v 10:07 hod 79 poslanců ze 141 přítomných po necelé půl hodině hlasování o pozměňovacích návrzích (954/3) tento legislativní materiál na cestu k projednání do horní komory Parlamentu ČR.

Všem paním a pánům poslancům, kteří si při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích zachovali rozvahu a moudrost a nenechali se svést systémově i technicky chybně zpracovanými pozměňovacími návrhy, vyjadřuji touto cestou své poděkování nejen za budoucí rodiče dětí zemřelých před narozením, neboť tato dlouho očekávaná a potřebná novela je jako celek důležitá pro všechny občany naší země, a to včetně zákonodárců samotných.

Jana Vališová,
předsedkyně Tobit, z.s.

 
Novela zákona o pohřebnictví ve znění schváleném ve třetím čtení v PSP ČR dne 28. 4. 2017
(zapracované pozměňovací návrhy vyznačeny zeleně)

_________________________________________________________________________________

Úvodní slovo paní ministryně Karly Šlechtové před otevřením rozpravy dne 28. 4. 2017

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda, že jste zařadili na program této schůze právě třetí čtení novely zákona o pohřebnictví. Na úvod bych chtěla zmínit jednou větou, že cílem tohoto zákona je opravdu zavést veřejnoprávní kontroly na úrovni státu, krajů, obcí, chceme zlepšit celé prostředí v oblasti pohřebnictví. Já vás dnes nebudu zatěžovat svým projevem detaily, protože na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme velmi detailně řešili jednotlivé části, které se týkají změn novely právě tohoto zákona, nicméně ráda bych se vyjádřila k několika pozměňovacím návrhům, o kterých dnes budete hlasovat.

Jsou to pozměňovací návrhy, které považujeme za ne úplně vhodné a které by nepomohly cíli této novely. Jedná se například o návrh E1 a E3, kde je návrh, který v podstatě jde i proti celkovému cíli této novely, aby kontrolu vůbec nevykonával stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, ale jenom živnostenský úřad, což by znamenalo samozřejmě navýšení počtu zaměstnanců živnostenských úřadů a tady musím říci, že to opravdu není cílem naší novely, aby stát měl nějakou kontrolu i v této agendě. V České republice je spousta agend, na které máme zákony a vždy má stát „něco pod kontrolou“. A já osobně bych byla velmi ráda, kdyby vaší, naší spoluprací se dostala i této agendě jaksi možnost dohledu ze strany státu a kontroly ze strany státu a nejen státu. Samozřejmě hygienické stanice, živnostenské úřady a dále. U pozměňovacích návrhů E1 a E3 máme negativní stanovisko. A tady vás chci informovat, že naše stanoviska byla konzultována i s ostatními rezorty a v této věci například Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Svaz měst a obcí, které jsou proti.

Další pozměňovací návrh, ke kterému garanční výbor nepřijal žádné stanovisko, čili o tom budete hlasovat vy, a považuji za svoji povinnost vám sdělit postoj Ministerstva pro místní rozvoj, je, aby bylo možné převozy zesnulých osob, respektive mrtvých těl, po pozemních komunikacích při smutečním obřadu provádět jakýmkoliv vozidlem. Tady na toto jsme opravdu zásadně proti. Tento pozměňovací návrh říká, že kdokoliv, kdo má auto jakékoliv, kam se vejde rakev, tak zesnulou osobu může sám převézt. Není to možné, není to vhodné a opravdu s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit. Jedná se o to, že novelou v podstatě zavádíme možnost osobních vozidel, které jsou v takzvané kategorii M1, mohou mít i více prostoru a dále. Tady bych chtěla říct, že pro nás není možné a pro stát by nemělo být možné, aby každý, kdo má auto osobní, ať už je to velký Superb, velká Škodovka, kam se vejde rakev, najednou jel ve smutečním obřadu v tomto autě. Toto je návrh poslanců, se kterým opravdu nesouhlasíme.

Dále výbor nepřijal stanovisko k dalším pozměňovacím návrhům, což je G1 a G4. A tady bych vás požádala, prosím, prosím prostřednictvím pana předsedajícího, o pozornost, protože dopad, pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat touto Sněmovnou, může mít i negativní dopady na vlastně celou implementaci té novely. Tady se navrhuje, aby výkopové práce na pohřebišti směl provádět pouze provozovatel pohřebiště. Provozovatelem pohřebiště je obec, která si například najímá hrobníky. To znamená, že výkopové práce dělají pouze najatí hrobníci u toho provozovatele pohřebiště. Jde o to, že vypravitel pohřbu, to znamená ten, kdo podepisuje žádost o vypravení smutečního obřadu, rakev, samozřejmě vyjednává s pohřební službou, nebude moci sám vybrat pohřební službu s komplexními službami, což považujeme za nesprávné. A tady naopak tato novela má umožnit vypraviteli pohřbu, aby si sám mohl sjednat zajištění veškerých služeb u provozovatele pohřební služby. Protože je mnoho pohřebních služeb, které nabízejí komplexní služby. A tady musím říci, že k těmto pozměňovacím návrhům, opakuji G1, G4, máme negativní stanovisko, protože se domníváme, že bychom i omezili podnikání v této oblasti.

Pozměňovací návrh G2 se týká sociálních pohřbů. Jedná se o pohřby, kde nejsou dědicové nebo nejsou dohledatelní, kde obec je povinna vypravit, respektive zajistit, veškeré činnosti, které se týkají úmrtí osoby na své náklady. Sociální pohřby na základě mého rozhodnutí v roce 2014 proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj každé obci, která o to požádá, samozřejmě má jednotlivé části, které vyžadujeme, to znamená fakturu a podobně. Občanský zákoník v této oblasti stanoví, že náklady jakéhokoliv pohřbu, včetně opatření hrobového místa, se hradí z pozůstalostí nikoli z veřejných rozpočtů. Vládní návrh novely zákona o pohřebnictví proto obci ukládá, aby v případě, že jí dědic odmítne uhradit náklady na pohřbení a na opatření hrobového místa dobrovolně, přihlásila svoji pohledávku do pasiv pozůstalosti. Tady jde o to, že pokud se například dědicové najdou až několik měsíců nebo let, tak obec má povinnost vymáhat ty náklady, které ona sama zaplatila na pohřeb dané osoby. Ono se to možná zdá jako jednoduchá věc, nicméně v naší RIEA která je součástí tohoto zákona, vidíte, že máme ročně zhruba přes šest tisíc sociálních pohřbů, které proplácí obec, následně stát a jsou to náklady, které samozřejmě platí daňoví poplatníci.

Co se týká … (Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, přeruším vás velmi nerad, ale prosím znovu Sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je zákon o pohřebnictví ve třetím čtení, tak mimo sál, v předsálí, prosím. Děkuji, můžete pokračovat.)… Děkuji, pane předsedající. A nyní pouze další dva pozměňovací návrhy, které považujeme za opravdu velice riskantní, pokud by prošly touto Sněmovnou a já vysvětlím proč. Jedná se o pozměňovací návrh G7, který považujeme za nadbytečný a zmatečný. Tento návrh sleduje a také může způsobit závažné výkladové problémy v případě, že orgánem, který uloží pokutu za přestupky, nebude obec, ale Krajská hygienická stanice nebo stát. Tady jenom prosím si představte, že dohled, pokuty a podobně bude najednou vykonávat stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, které uloží nějakou pokutu a tento pozměňovací návrh navrhuje, aby pokuta, kterou uložil stát, šla do rozpočtu obce. To je proti velkým rozpočtovým pravidlům. To vůbec není možné technicky ani zákonnými věcmi jaksi takto udělat. To samé hygienická stanice. Pokud hygienická stanice vybere nějakou pokutu, tak to jde do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, protože hygienické stanice patří státu. Nemůže to jít najednou z hygienické stanice do rozpočtu obcí. Takže tady apeluji prosím na vás s velkou pokorou, aby u návrhu G7 jste podpořili mé stanovisko, které v tomto případě bude negativní. A opravdu jde o to, že by to nedávalo smysl a ani by to nešlo.

A další velký pozměňovací návrh, kde já jsem si vědoma, že asi dostáváte spoustu dopisů, se týká vozidel, které jsou určeny pro převoz lidských pozůstatků. Jedná se o pozměňovací návrh G19. Tady bych ráda k tomu řekla, že podle českého i unijního práva jsou tato vozidla pokládána za vozidla zvláštního určení. Návrh stanoví omezení jejich nejvyšší přípustné kapacity počtem maximálně čtyř lidských pozůstatků. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo v novele, ať je to bez omezení, protože tímto způsobem samozřejmě můžeme omezovat některé pohřební služby, které již mají větší vozidla. Samozřejmě já rozumím etice, vím, že kolegové tady na galerce s něčím souhlasí, s něčím nesouhlasí, nicméně tady je nutné, abychom si uvědomili, že pohřebnictví je podnikání jako každé jiné. A tady, kdo si vezme opravdu na odpovědnost, že my omezíme počet rakví, respektive míst pro lidské pozůstatky, v jednom vozidle. K tomu bych ještě chtěla říct, že tady já to vnímám jako boj pohřebních aktérů mezi sebou a domnívám se, že do toho by stát vůbec neměl vstupovat. Tady je nutné, aby stát zajistil, že převozy jsou možné a v tuto chvíli není na nás, na státu, abychom určovali počet míst. Samozřejmě z hlediska etiky jsme zvyklí, je to naše tradice, aby bylo jedno místo v jednom autě, většina pohřebních služeb toto má. Nicméně pokud je například velká bouračka, kde je šest například úmrtí, tak je nutné, aby ty převozy byly.

Já bych tímto pomalu skončila. Chtěla bych vám poděkovat za pozornost. Vypíchla jsem ty nejklíčovější pozměňovací návrhy. Bohužel i z našeho pohledu je tady příliš samozřejmě mnoho hlasování. My ty pozměňovací návrhy opravdu nepovažujeme za dobré. V podstatě souhlasíme pouze s áčkovými, které jsou technické úpravy, a tady ještě jednou zmiňuji, že i tato oblast je podnikáním v České republice. A všude v oblasti podnikání je konkurenční boj. My jsme tady od toho, abychom nastavili podmínky jednak pro podnikání, ale také pro občany České republiky. Ať pro pozůstalý, tak samozřejmě pro naše zesnulé osoby, aby s nimi bylo důstojně zacházeno. Děkuji vám za pozornost.
 

Stenoprotokoly z jednání zde