Druhé čtení novely zákona o pohřebnictví

V úterý 28. 2. 2017 bude v rámci 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednáván jako bod č. 3 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ – druhé čtení.

 


 
Za všechny budoucí rodiče dětí zemřelých před narozením děkuji touto cestou členům Ústavně právního výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, kteří svým hlasem doporučili projednávaný návrh novely zákona o pohřebnictví schválit.

 
Ing. Jana Vališová
předsedkyně Tobit, z.s.

 


 

AUDIOZÁZNAM Z JEDNÁNÍ dne 22. 2. 2017:

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/audio/2017/02/28/index.htm

(10:22 min část 165 – 11:31 část 170)

STENOPROTOKOL Z JEDNÁNÍ dne 22. 2. 2017 (neautorizováno):

zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055165.htm

Místopředseda PSP Petr Gazdík:

A konečně se dostáváme k veselejším věcem a tím je

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 
954/ – druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová  Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, jsem ráda, že před vámi zde stojím při druhém čtení novely zákona o pohřebnictví. Tento zákon je velmi důležitý pro nás všechny, netýká se pouze jedné zájmové skupiny nebo třeba určitého výčtu osob, ale týká se nás úplně všech.

Návrh novely zákona o pohřebnictví schválila vláda 24. října v prvním čtení. V Poslanecké sněmovně byl přikázán dvěma výborům, a to ústavněprávnímu, kde proběhlo projednání 26. ledna 2017, a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde proběhlo jednání 13. února. Oba výbory doporučily postoupit tento zákon plénu Poslanecké sněmovny a doporučily předlohu schválit ve znění pozměňovacích návrhů. To znamená, na základě usnesení obou výborů.***

(16.40 hodin)

(pokračuje Šlechtová)

Pozměňovací návrhy garančního výboru souvisely především s tématy a náměty, které uplatňovali samozřejmě zástupci mnoha spolků. Jen pro vaši informaci, těch spolků zas neexistuje tolik. Klíčové jsou především tři. Ony tak trochu bojují mezi sebou. Dneska jsem se dozvěděla, že jednoho chtějí vyloučit kvůli tomu, že podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže úplně tomu příliš nerozumím. Nicméně bych chtěla poděkovat těm poslancům, kteří opravdu konstruktivně debatovali o všech pozměňovacích návrzích.

Ministerstvo pro místní rozvoj po nabytí účinnosti této novely – a já věřím, že tato novela bude postoupena do třetího čtení, kde doufám, že bude schválena, následně i Senátem České republiky. Samozřejmě následně Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor tohoto zákona vytvoří metodiku k určitým novým právním institutům a samozřejmě také vzhledem k tomu, že to je často debatované téma, které souvisí s etikou, vytvoříme etický kodex podnikatelů v pohřebnictví. Já jsem založila meziresortní skupinu někdy v lednu 2015 a v tuto chvíli se tato skupina nějakým způsobem velmi rozotřila (?) a trošičku se většina aktérů spojuje proti Ministerstvu pro místní rozvoj a proti této novele, což za chvíli uslyšíme při obecné či podrobné rozpravě od mnohých poslanců, kteří jsou zde v sále.

Chtěla bych reagovat i v tuto chvíli na nějaké dotazy, které jsou na mě posílány. Chtěla bych vám sdělit, že dostávám spoustu dopisů, e-mailů, a opravdu, když někam jdu, tak se setkávám s lidmi, kteří mi velmi děkují za to, že jsem se do této novely pustila, že jsme se s kolegy na Ministerstvu pro místní rozvoj do této novely pustili. Já bych chtěla zopakovat, že 15 let se nikdo tímto tématem nezabýval. Musím zde říct věc, která je pravdivá. Prostě všichni jednou zemřeme a já opravdu udělám všechno pro to, abychom zde společnými silami postoupili do Senátu České republiky takovou verzi vládního návrhu novely zákona o pohřebnictví, která bude funkční, nebude částečně sestavena zájmovými a lobbistickými náměty některých skupin, což právě uslyšíme za chvíli, a která bude řešit to, co potřebujeme řešit.

To znamená, cílem novely, ráda bych znovu zopakovala, opravdu nejsou papírové rakve. V České republice existuje česká technická norma od roku 2014, která byla schválena ještě před mým nástupem. Nicméně ona není povinná. Papírové rakve, tím myslím papundekl, myslím tím papírovou rakev, ve které prostě dostáváte balíky, ano, toto jsou rakve, ve kterých probíhají v tuto chvíli i některé sociální pohřby. Což jsou pohřby například bezdomovců, které následně obci proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj. V české technické normě je, že jsou povoleny papírové rakve, ale tzv. pětivrstvé, to jsou pevné rakve. Což ale opravdu je sekundární efekt této novely, že tuto českou technickou normu zavádíme povinně.

Cílem této novely je zavést kontrolu nad činnostmi v podnikání v oblasti pohřebnictví, a samozřejmě toto se jaksi ne úplně v pořádku nese různými skupinami, a zároveň zavádíme sankce za různé přestupky, což jsme velice intenzivně debatovali na garančním výboru, kde jsme měli několik pozměňovacích návrhů, kde některé části těchto pozměňovacích návrhů byly v rukopisu hrobníků, další část byla v rukopisu několika pohřebních služeb, ne všech, jenom velice dílčí části.

Výbor, kde doufám, že za chvíli uslyšíme usnesení výboru, odhlasoval tyto pozměňovací návrhy negativně, ale budou zde za chvíli předneseny s tím, že ve stejném textu, který byl projednáván na tom výboru, zde budou předneseny paní předsedkyní tohoto výboru paní Halíkovou. Musím říct, že potom já se ptám, proč tedy to diskutujeme na výborech. Je to tak trochu ztráta času nás všech, je to ztráta a celkem zneužití i peněz daňových poplatníků, když se výbor několik hodin baví o něčem, co se zde stejně dá od jednoho poslance úplně znovu. Já té novele věřím. Zajišťuji touto novelou opravdu garanci důstojného zacházení se zesnulými osobami po smrti. A doufám, že Poslanecká sněmovna a plénum Poslanecké sněmovny opravdu v této věci zachová konstruktivní názor, a samozřejmě jsem připravena reagovat následně opět v garančním výboru na všechny dotazy. A ano, pokud budu moci, tak se ho opět zúčastním osobně, což možná také nebude vítáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně, my vám věříme, když jí věříte.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 954/1  a 954/2. A nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ladislava Oklešťka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 954 byl rozeslán poslancům dne 3. 11. 2016. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. usnesením 333. Zpravodajem určil Ladislava Oklešťka a navrhl jako garanční výbor Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Chtěl bych tímto poděkovat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru za doporučení předlohu schválit ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Schválené pozměňovací návrhy lze rozdělit do dvou částí, z nichž první se týká odložení účinnosti požadavku na některé technické vybavení podnikatelských živností v pohřebnictví o dva roky. Druhá část se týká provozování hřbitovů tak, aby evidence pohřbených do země byla zjednodušena.

Garančnímu výboru byly zaslány pozměňovací návrhy od tří poslanců. Výsledkem byl návrh garančního výboru, který považuji za vyvážený kompromis.

Usnesení garančního výboru zní: „Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 52. schůzi po odůvodnění Ing. Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ladislava Oklešťka a po rozpravě přijal usnesení, kterým I. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 954 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických úprav; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; III. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Ladislav Okleštěk, zpravodaj. Jan Klán, ověřovatel. Milada Halíková, předsedkyně výboru.“

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Lukáš Pleticha a aby nás také informoval o projednání návrhu v jeho výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem na své 81. schůzi dne 26. ledna. Žádné pozměňovací návrhy nepřijal. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Díky, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

(16.50 hodin)

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, pohřebnictví není oblíbeným tématem téměř nikoho. Přesto nás všechny bez výjimky musí oslovit, neboť se nás všech osobně dotýká. Tato nepříjemná zásadní otázka života člověka si žádá naši pozornost a chvilku zamyšlení.

Rád bych se svým vystoupením odkázal na otevřený dopis poslancům od provozovatelů pohřebních služeb, osob provádějících balzamaci a konzervaci, provozovatelů krematorií i provozovatelů veřejných pohřebišť. Ten je podepsán pány Ladislavem Kopalem, předsedou Sdružení pohřebnictví ČR, zapsaný spolek, panem Jaroslavem Manglem, předsedou Asociace pohřebních služeb ČR, zapsaný spolek, a panem doktorem Petrem Rambouskem – všichni pánové jsou členy Evropské federace pohřebních služeb.

V průběhu několika let Ministerstvo pro místní rozvoj nekomunikovalo s odbornou veřejností. Ve vládě protlačilo svoji představu novely do Sněmovny i přes stálé upozorňování odborné veřejnosti, že novela má nevyřešené velké nejenom obsahové, technické, právní, ale i morálně etické problémy. Diskusi vedlo Ministerstvo pro místní rozvoj s odbornou veřejností až v lednu a únoru tohoto roku, kdy zřejmě zjistila paní ministryně i její podřízení, že novela nebude procházet a neprochází tak hladce Poslaneckou sněmovnou, jak se předpokládalo a chtělo.

Na základě vlastní analýzy odborné veřejnosti návrh vládní novely může mít s největší pravděpodobností poškozující dopad na obyvatele ČR i na obce a z jejich pohledu i na kritickou infrastrukturu státu. V každém případě při jejím přijetí v předkládané formě nejspíš může dojít i k nárůstu cen pohřbů, přestože ministerstvo tvrdí opak. Investice, které by si novela vyžádala, musí podnikatelské subjekty zahrnout do nákladů, a tedy cen. Odborná a etická veřejnost doporučuje v tomto volebním období novelizovat platný zákon pouze o přestupky, vymezení jejich skutkových podstat, zavést kontrolu pohřebnictví, zachovat kontrolní posloupnost příslušných správních orgánů v prvním stupni správního řízení a nechat Ministerstvo pro místní rozvoj pouze jako odvolací orgán ve druhém stupni ve vztahu ke krajským úřadům, nikoliv za žádnou cenu v prvním stupni. Novelu řádně dopracovat společně se Svazem měst a obcí ČR, odbornou a etickou veřejností. Předložit ji v širokém konsenzu, doporučit ji nové Sněmovně k projednání a přijetí.

Vzhledem ke skutečnostem, které jsem uvedl a které hlavně jsou uvedeny v otevřeném dopise odborné veřejnosti, navrhuji Poslanecké sněmovně podmíněně v obecné rozpravě dle § 93 odst. 2 vrátit návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání. Pokud tento můj návrh neprojde, navrhuji zamítnutí návrhu zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče, a eviduji váš návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání i případně návrh na zamítnutí.

S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo
a dvě minuty.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající, já budu velmi stručný. Chtěl bych reagovat na vystoupení předkladatele, tj. paní ministryně. Jestli jsem dobře rozuměl, tak tam zaznělo, že výbory jsou k ničemu. Takže já bych chtěl jenom říct, že v podstatě to sice není poprvé, co výkonná moc dehonestuje zákonodárnou moc, nicméně výbory jsou specializovanými orgány Poslanecké sněmovny a diskuse na výboru není nic, co by nemělo probíhat! Prosím zástupce výkonné moci, aby si přečetli Ústavu. Děkuji. (Potlesk zejména poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené dámy a pánové, já jsem zde při prvním čtení měl svůj na mě poměrně dlouhý projev a myslím si, že ty myšlenky měnit nebudu. To, co jsem řekl, za tím si stojím. Ale – a teď je to veliké ale, proč tady hovořím ve čtení druhém. Na jednu stranu vítám, že paní ministryně se ujala této nevděčné úlohy, a je pravda, že 15, možná 16 let se nikdo tímto zákonem nezabýval, to je pravda, takže to je v naprostém pořádku, ale když jsem se zúčastnil 7. února jednání u tzv. kulatého stolu, nebo dejme tomu porady všech zúčastněných, to znamená, kdo se zabývá pohřebnictvím, kdo se zabývá legislativou a kdo schvaluje zákony, tak jsem zjistil docela nepříjemnou věc, že tento zákon nebyl dostatečně projednán na odborné úrovni, i když v rámci tohoto jednání nedošlo vůbec k žádnému konfliktu, všichni se chovali velmi slušně, věcně, připomínky pochopitelně měli a vše proběhlo, tak jak mělo být.

Mně se nelíbilo, že vůbec do zákona nebyly vzaty připomínky měst a obcí, a těch se to samozřejmě bytostně týká. Protože kolik máme pohřbů, které jsou za tzv. státní peníze? Ještě jsem si to ověřoval, a skutečně předkladatel tyto připomínky v úvahu nebral. To se mně nelíbilo. Nechci samozřejmě vystupovat velmi agresivně, protože se domnívám, že i opozice se má chovat konstruktivně, což tedy se snažím při každém projednávání všeho, co v tomto sále řešíme, ale já samozřejmě kromě toho, co zde říkal kolega Šenfeld prostřednictvím pana místopředsedy, tak samozřejmě musím s ním souhlasit, ač nerad, protože se domnívám, že ten zákon měl být připraven a hlavně tedy projednán lépe.

V rámci podrobné rozpravy samozřejmě předložím ještě jednu věc, která se týká zásadně trestního zákoníku, kdy se jedná o hanobení pozůstatků, takže tomu se budu věnovat až při podrobné debatě. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším řádně přihlášeným je TomioOkamura. Prosím, pane poslanče, váš názor na pohřebnictví. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi několik kritických argumentů proti projednávané novele zákona o pohřebnictví, které vychází přímo z praxe.

Pohřebnictví je specifickým oborem s řadou zvláštností, mezi které patří omezený a neovlivnitelný počet případů úmrtí. Z toho vyplývá, že každý špatný zásah do tohoto oboru má závažné následky jak pro pohřební služby, tak v určitých věcech i pro občany, například narušený trh.

Stávající zákon i novela obsahují znění, v jejichž důsledku dochází ke zvýhodňování vybraných pohřebních služeb a k narušování soutěžního prostředí. A budu konkrétní. V novele v § 4 odst. 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 28 se mj. píše: „Pokud po uplynutí 48 hodin od úmrtí nemůže zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb zajistit další uložení lidských pozůstatků ve vlastním zařízení, zajistí jejich uložení u jiné osoby.“

Co je na tomto špatně? Je přece z principu diskriminující, aby zdravotnická a sociální zařízení ukládala zemřelé u jimi vybrané pohřební služby, jelikož to – za prvé – ovlivňuje pozůstalé při jejich výběru pohřební služby ve prospěch pohřební služby, které dala monopol nemocnice.

Za druhé – vybrané pohřební službě poskytuje zařízení soutěžní výhodu na jinak přísně regulovaném trhu. Dozvídá se, kolik pacientů v daném zdravotnickém zařízení každý den zemřelo, jména těchto zemřelých a jejich adresy. Tady bych uvedl vykřičník. Dále se dozvídá, ke komu z těchto zemřelých se nikdo nehlásí, takže může obci přednostně nabízet provedení tzv. sociálního pohřbu atd. ***

(17.00 hodin)

(pokračuje Okamura)

 

Za třetí – zvýhodněným firmám přináší toto znění zákona neoprávněný prospěch a poškozovaným firmám značnou škodu. V novele i ve stávajícím zákoně je toto navíc uvedené termínem v uvozovkách cituji: „u jiné osoby“, ačkoliv se v praxi jedná o vybranou pohřební službu.

K další námitce. V § 5 se píše, cituji: „Náklady spojené s přepravou lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma přepravy lidských pozůstatků na pitvu, hradí ten, kdo sjednal pohřbení.“ – Co je na to špatně? V návrhu zákona není jasně uvedeno, zda přeprava lidských pozůstatků na pitvu, myšleno na zdravotní pitvu, znamená pouze vlastní jízdu vozidla se zemřelým, nebo do toho spadá i snesení zemřelého např. z pátého poschodí ve třech pracovnících. Jelikož zdravotní pojišťovny proplácejí u převozu na pitvu pouze kilometry, a je to cca 30 korun za kilometr, tak z toho vyplývá, že tato částka nemůže pokrývat práci např. tří pracovníků. Pokud se např. zemřelý převáží na pitvu pět kilometrů, tak pojišťovna uhradí 150 korun. Kdo tedy zaplatí skutečné náklady pohřební službě za převoz na zdravotní pitvu, když je zdravotní pojišťovny nehradí, anebo tzv. nekryjí? A podle této novely je nehradí ani ten, kdo sjednal pohřbení?

Další, třetí výtku, kterou mám k tomuto návrhu zákona, je v § 7, kde se píše v odst. 1: Provozovatel pohřební služby je povinen, a pod písm. f), že do pohřbení ukládat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky pouze v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí nula až dva stupně Celsia a v případě, kdy doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhne jeden týden nebo kdy to vyžaduje stav lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků v mrazicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než minus deset stupňů Celsia. – Co je na tomto návrhu špatně? Mrazit tělo na více než minus deset stupňů Celsia jen kvůli tomu, že se pohřeb bude konat za osm dní po úmrtí? Takto zmrazit tělo je v podstatě i jeho zneuctěním, jelikož když z lidského těla uděláte kus ledu, tak to znemožňuje jakoukoliv úpravu těla před samotným obřadem.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom zmíněné paragrafy buď vypustili, nebo upravili. Například vypustili v § 7 mražení lidí, nebo v případě § 4 odst. 3 a 4 vypustili povinnost uložit tělo u jiné osoby, ale místo toho dali do návrhu slova „jiné zdravotnické zařízení“. Tedy v principu aby mrtví byli až do výběru pohřební služby vždy ve veřejném zařízení, nikoliv u soukromníka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Mražení dětí bych rozhodně vypustil.

Paní poslankyně Jitka Chalánková a její přihláška do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych okomentovala svůj pozměňovací návrh pod č. 5738, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Ve skutečnosti se jedná o překlopení sněmovního tisku 707, což byl poslanecký návrh novely zákona o pohřebnictví, který byl vložen do systému již podstatně dříve než vládní návrh. Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona o pohřebnictví přinesl možnost překlopení tohoto poslaneckého návrhu zákona do pozměňovacího návrhu, tak se k němu tímto způsobem hlásím. Jedná se o poměrně jednoduchý návrh, který se týká lidí, kteří zemřou a nemají žádného dědice. V tom případě potom přechází jejich majetek jako odúmrť státu. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který je přesně popsán v pozměňovacím návrhu, který máte k dispozici.

A za vaši pozornost jistě stojí také další část, kdy za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která se zabývá: Hospodaření s majetkem ČR při vystupování státu v právních vztazích stát a jeho organizační složky vždy mají postupovat v souladu s dobrými mravy. Jakkoliv je to samozřejmé a mělo by to plynout i z nového občanského zákoníku, dosavadní praxe dražeb náhrobků ukazuje, že stát se svým majetkem v souladu s dobrými mravy nenakládá, a je proto žádoucí tuto zásadu zavést přímo do zákona o majetku ČR.

Proč tento návrh vůbec předkládám? Jedná se o situaci, která vznikla i v některých konkrétních případech, kdy např. zemřela paní, konkrétně paní Cecílie Hamrová, ale určitě takových lidí může být více, která neměla rodiče, děti ani sourozence. O pohřeb se potom postaral Sekulární františkánský řád, který zajistil, aby byla uložena do rodinného hrobu. Náhrobek u rodinné hrobky ale jako součást od úmrtí získal stát a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho za dva roky po její smrti nabídl v dražbě. To považuji za zcela nepřijatelné. Byl to impuls a popud k tomu, abych vůbec se zabývala tímto návrhem a touto novelou zákona o pohřebnictví. Takže to byl ten důvod.

Tak, a myslím, že je to všechno. Ještě bych chtěla odkázat v odůvodnění svého pozměňovacího návrhu na odůvodnění, které je součástí sněmovního tisku 707, kde máte podrobně popsané odůvodnění, které je totožné s tímto mým pozměňovacím návrhem, který je vložen do systému pod č. 5738.

Ještě bych chtěla upozornit, že v momentě, kdy jsem tento pozměňovací návrh vložila do systému a avizovala jsem, že ho budu vkládat vůbec do systému, tak mě navštívili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že tato záležitost je řešena metodikou. Já se domnívám, že samozřejmě neberu tuto aktivitu úřednictva nijak na lehkou váhu, nicméně se domnívám, že pokud by byla tato situace vyřešena přímo v zákoně, považuji to za lepší cestu, a metodika má vždycky možnost až v následujících krocích.

Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem původně nechtěl vystoupit, ale když jsem slyšel paní ministryni, vystoupit musím.

Musím říct, paní ministryně, že v okamžiku, kdy napadáte výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor, že tím kopete hrob minimálně v komunikaci mezi výborem a vámi. A to neděláte dobře, protože se máme bavit o věcném řešení problému, a ne o tom, že diskuse na výboru je utrácení peněz daňových poplatníků. To kdybych byl extremista, tak říkám: Zrušte volby, žádnou Poslaneckou sněmovnu, Senát, nikoho nepotřebujeme. Stačí nám jedna osvícená bytost, která bude za nás za všechny vědět všechno, a je vyřešeno, ušetříme nejvíc peněz. Ale to doufám, že tohle nikoho nenapadlo, a moc prosím, paní ministryně, abyste brala vážně debatu s výborem, a to napříč politickým spektrem. Myslím, že nemáme vzájemně nějakou špatnou zkušenost, ale tahle prezentace se mi tedy extrémně nelíbí. A to jsem, můžete říct, opoziční poslanec, ale pokud mám informace, tak se to dotýká i poslanců, kteří reprezentují vládní poslance jako takové.

Problém tohoto zákona je v detailech. Podle mě také není možné z principu říci, že když přijde tzv. lobbistická organizace zastupující kohokoliv, pak je to a priori špatně. Svaz měst a obcí nás oslovil, řada organizací reprezentujících oblast, tu ne příliš populární oblast pohřebnictví, neskrývají se za těmi zájmy, otevřeně nás oslovují a navrhují některé věci a je na nás, jak se k tomu postavíme. A něco a priori odmítnout je příliš podle mě populistické a nemoudré. My se máme zabývat těmi detaily. A v detailech, tak jak tady říkali někteří mí předřečníci, jsou dobré i špatné věci v tomto návrhu zákona. Ty špatné budou ve svém důsledku podle mého hlubokého přesvědčení znamenat zdražení pohřbu jako takové. A kdo to zaplatí? No pokud to nezaplatí stát, obce nebo kraj, tak to zaplatí ti jednotlivci, kterých se to týká. A podle mých informací bude znamenat tato novela zdražení, tu oblast pohřebnictví, v jednotlivých částech. Někde méně a někde více. A v tomto ohledu se o tom máme bavit v detailu nejlépe na výboru, spíše než na plénu. ***

(17.10 hodin)

(pokračuje Bendl)

Že jsou tam i dobré věci, abych je pojmenoval, tak zcela určitě je to oblast pohřbů ještě nenarozených dětí. Tam si myslím, že jsme v České republice lidem v ní velmi dlužni, to bychom měli otevřít a umožnit pohřby i nenarozeným dětem do 500 gramů. Tohle je oblast, kterou já osobně podporuji. Ale je tam řada věcí, které se mi nelíbí, a věřím, že k nim na výboru v nějaké rozumné diskusi, a ne tak, jak jste ji začala, paní ministryně, přijmeme rozumné stanovisko.

Děkuji vám za pozornost a velmi prosím, abyste, paní ministryně, garanční výbor nepeskovala způsobem, jakým jste to tady udělala, protože to by nebylo dobře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Poté pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Jiří Koubek: Pan místopředsedo, také na úvod musím říci, že čas strávený s paní ministryní na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nepovažuji za ztrátu času ani za ztrátu peněz daňových poplatníků, jak tady zaznělo, a to ani přesto, že výbor si na svém minulém zasedání odhlasoval pětiminutovou přestávku proto, aby naše paní předsedkyně vysvětlila paní ministryni, kdo že to řídí na tom výboru. Takže i když se paní ministryně chová tak, jak se chová, já osobně to nepovažuji za ztrátu času a vůbec mi nevadí, že to neposlouchá. My jsme na tom výboru pochopili, že paní ministryně si vykopala ten příkop, o kterém tady mluvil můj pan předřečník, a že už to lepší nebude.

Nicméně jak jsem řekl, ten čas jsem nepovažoval za ztracený mimo jiné proto, že jsme tam také otevřeli otázku občanského sdružení Tobit a paní ministryně nám odpovídala na některé otázky. Přesto bych asi tuto otázku tady ještě rád otevřel a položil nějakou doplňující otázku, na co jsem nepřišel během zasedání výboru. A myslím si, že to je právě důkaz toho, že ten výbor a další jednání na plénu Sněmovny má svůj význam.

Už tady jeden z mých předřečníků, pan kolega Šenfeld, citoval z otevřeného dopisu poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny, který jsme dostali od asociací, které se v této oblasti pohybují, pracují. Dostali jsme také zásadní informaci o tom, že částečně je tady podezření, že část některých nových paragrafů tohoto zákona může být ušita na míru – a teď cituji: Možnosti obcházení zákona zejména nahrává spolku Tobit a jeho členům při čerpání pohřebného za pohřbívání mrtvě narozených dětí či plodů po potratu v částce 5 000 korun za případ.

Teď počkám, protože budu mít otázku na paní ministryni. (S ministryní hovoří poslanec Schwarz.)

Návrh novely umožňuje do budoucna pohřbívání plodů i pod hmotnost 500 gramů. Platný zákon umožňuje čerpat pohřebné pouze od hmotnosti 500 gramů. Jsme upozorňováni na to, že schválíme-li vládní novelu, může být takto čerpáno toto pohřebné až v 35 000 případech dle statistické ročenky České republiky za rok 2015, což by ve výsledku mohlo vést k čerpání pohřebného ve výši třeba až 170 milionů korun ze státního rozpočtu. Na tom by možná nebylo nic špatného, kdyby jak se zdá, že si na tom svůj byznys založil občanský spolek Tobit, a proto bych byl rád, aby nám to tady paní ministryně osvětlila.

Jak jsme informováni v tom otevřeném dopise, spolek Tobit má v současné době smlouvy o spolupráci s nemocnicemi mnoha – a jsou tady vyjmenované, v Praze, v Jihlavě, v Uherském Hradišti, v Ostrově apod. A má také pronajaty zdarma na 50 let dvě hrobky v Praze na Vinohradském hřbitově či na 50 let hrobku v Liberci apod. Jedním z hlavních představitelů je pan Kotrlý, který také pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, je tedy evidentně v jakémsi střetu zájmů, a jak jsme byli informováni na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, již není výkonným výborem, výkonným ředitelem této organizace, odkud byl vyškrtnut v roce 2016. Ale jak jsem se dozvěděl v tomto dopise, je nadále poskytovatelem sídla Tobitu ve svém bytě v Praze 1, Široké ulici 12, dosud.

Byl bych docela rád, paní ministryně, kdybyste tady osvětlila, jaká je role pana náměstka, případně sekčního ředitele – teď se omlouvám, nevím, jakou má přesně funkci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jakou má roli při zpracování novely tohoto zákona. Jakou má roli v občanském spolku Tobit a co s tím osobně hodláte dělat, protože tady to podezření ze střetu zájmu je, myslím, velice, velice vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych jen zareagoval na rozpravu, která tady proběhla. Slyšel jsem tady nějaké návrhy od předřečníků, konkrétně od poslance Okamury, který navrhuje vyřadit některé paragrafy, že by měly být vypuštěny z tohoto. Díval jsem se do sněmovního systému a trochu mě překvapilo, že tam nejsou žádné pozměňovací návrhy v tomto duchu. Jenom bych chtěl upozornit pana kolegu, že pokud něco navrhuje a chce něco vyřazovat nebo něco měnit, tak by bylo dobré také podávat k tomu patřičný pozměňovací návrh, jinak je to pouze plané řečnění populistické.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Opět se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu.

Táži se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj si chtějí v této fázi vzít závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda za to, co se tady všechno otevřelo, protože samozřejmě výkonná moc, exekutiva Poslanecké sněmovny, jsme vám naprosto podřízeni. Já osobně jsem vám o to víc podřízená, protože nejsem poslankyně tohoto parlamentu. Nicméně myslím, že ani ministr, který má pod sebou některé agendy, na kterých pracuje, by si neměl nechat líbit úplně všechno.

Pokud výbor pro veřejnou správu, který já respektuji, a přítomní poslanci vědí, že se vždy snažíme najít nějaké kompromisy, něco projednat. A dnes v 15 hodin 17 minut se v systému objeví 17 pozměňovacích návrhů, které ten výbor projednal, úplně těch samých, tak já se ptám, z jakého důvodu to třeba nebylo řečeno na tom výboru, že to bude znovu projednáno apod. Samozřejmě každý poslanec má na to právo. Takže na garančním výboru, na kterém nyní, předpokládám, pokud se nezamítne tento zákon, se budeme bavit o tom samém, Ministerstvo pro místní rozvoj bude připraveno, bude velmi aktivní, bude s vámi komunikovat samozřejmě jako výkonná moc, stejně jako já, stejně jako moje náměstkyně, stejně jako v tuto chvíli dosavadní referent pan Kotrlý, a vysvětlíme vám vše, na co jste se ptali.

Možná jenom na závěr bych uvedla pár věcí, které jsem říkala během prvního čtení. Hrobníci, balzamovač v České republice, další činnosti v tomto oboru jsou autorizovanými osobami přes certifikaci Ministerstva pro místní rozvoj. Já osobně opravdu musím říct, že jsem trochu v šoku, co tady všechno dneska padalo. Ten zákon nevznikl jen tak od stolu Ministerstva pro místní rozvoj. Když jsem nastoupila do funkce, tak za mnou přišlo Sdružení pohřebnictví, předalo mi nějakou novelu: Paní ministryně, dejte ji do Sněmovny. Pak za mnou přišly některé další osoby, které nebudu jmenovat, protože sedí v tomto sále a já jsem jim podřízená, daly mi jinou verzi novely: Ministryně, dej ji do Poslanecké sněmovny. No a já jsem zřídila skupinu, kde jsme se o tom měli bavit. A my jsme se bavili. My jsme se bavili celý rok.

Ale víte, já bych chtěla prostě zmínit, že pohřebnictví je agenda, kde jsem šlápla do vosího hnízda, a je na vás, jakým způsobem vybudete hlasovat. Pokud podlehnete různým věcem, které vám přišly v dopise, který tady já ani nemám, ale budiž, tak v pořádku. Ale potom vy to vysvětlete svým voličům, za které jste byli voleni ve svých okrscích, a vysvětlete těm lidem, kteří tady na vás asi koukají, kde prostě máte problém s nějakými věcmi – věcmi, které se týkají rukopisu hrobníků, rukopisu nějakého spolku pohřebních služeb. Je to samozřejmě vaše odpovědnost. Já jako pokorná exekutiva vám sdělím naši obhajobu tohoto zákona, samozřejmě na garančním výboru.

Nicméně bych si velmi přála – víte, vy mě často nazýváte někým arogantním a podobně. Já jsem na tomto zákonu se svými lidmi strávila dost času na to, abych věděla, jak to tady funguje, a to na úrovni obcí, na úrovni krajů a hlavně na úrovni státu. Stát nemůže nic. Já nemůžu jet na kontrolu. Nemůžu, já k tomu nemám pravomoc. Já tam jezdím jenom na návštěvu. A oni mě zvou, protože chtějí, abych věděla, že oni mají tu úpravnu, která vadí možná dvěma pohřebním službám v České republice. Oni ji mají. Všichni ji mají. Většina z nich ji má. ***

(17.20 hodin)

(pokračuje Šlechtová)

A zvýšení nákladů? K tomu řeknu pouze jednu věc. Pokud se zvýší náklady, tak se zvýší náklady pouze částečně, a to případně u sociálních pohřbů, za které odpovídá obec. A já jsem dala stanovisko, že Ministerstvo pro místní rozvoj tyto náklady proplácí. Svaz měst a obcí neměl nikdy žádný rozpor s tímto zákonem, takže pokud Svaz měst a obcí má nějaký problém a najednou je zde vlna v průběhu před druhým čtením, tak v pořádku, ale v tom případě jsme si to mohli vyříkat během meziresortního řízení, protože potom já se také ptám, proč jsou meziresorty, proč si to neřekneme tam, než to jde na vládu.

Děkuji vám za pozornost. I přesto doufám, že tento zákon bude postoupen do druhého čtení. Pokud nebude, je to samozřejmě vaše rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěl sdělit, že zatím v obecné rozpravě vystoupilo sedm diskutujících, že padl návrh na zamítnutí a návrh na vrácení k projednání ve výborech. Já avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji návrh na zkrácení. Až otevřu podrobnou rozpravu, načtěte tento návrh.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Jako první vystoupí paní poslankyně Zuzana Šánová, připraví se pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 5891 a týká se změny správního orgánu při projednávání přestupků, a to z Ministerstva pro místní rozvoj na obce s rozšířenou působností. Podrobnější odůvodnění je u pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Šenfeld, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se chtěl formálně přihlásit k svým pozměňovacím návrhům, které jsou v elektronickém systému uveřejněny pod číslem 5886. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Pleticha.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5738. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Pleticha, připraví se pan poslanec Štětina.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se tedy přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému. Pod číslem 5917, ten se týká místní příslušnosti u přestupků, aby to bylo z ministerstva na živnostenských úřadech. Dále pozměňovací návrh v systému pod číslem 5825, který se týká přepravy zesnulých při obřadech. Dále pozměňovací návrh pod číslem 5826, který se týká zařazení válečných hrobů do neveřejných pohřebišť, tedy části. Podrobnosti viz odůvodnění. A konečně pozměňovací návrh 5828, který se týká zpřesnění vymezení působnosti zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Štětina, připraví se paní poslankyně Halíková. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 5893, který se týká ustanovení § 359 trestního zákoníku ve věci hanobení, kde se vkládají slova „hanobení lidských pozůstatků“. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Halíková. Prosím.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové poslanci, vzhledem k tomu, že návrh, jak tady zaznělo, bohužel nebyl projednán na odborné úrovni se všemi, kterých se týká, a nezahrnuje především připomínky Svazu měst a obcí, využila jsem svého práva, a přestože některé z pozměňovacích návrhů byly již projednány na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, předkládám je znovu do Poslanecké sněmovny. Máte je v systému pod čísly 5868 a 5929. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Navrhuji avizované zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji váš návrh.

Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní budeme hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Pan poslanec Šenfeld dal návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Nejprve vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkám, až se počet poslanců
a poslankyň ustálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 173, přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro návrh 57, proti 46. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vypadá to, že proběhne kontrola hlasování, tak vás požádám o trpělivost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vznáším námitku. Hlasoval jsem ano, na sjetině je ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Já dám hlasovat o vaší námitce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti průběhu hlasování, jak byla vznesena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Nyní tedy budeme opakovat návrh, o kterém dám hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 55. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vypadá to, že kontrola hlasování nebude provedena. V tom případě dám hlasovat o druhém návrhu.

 

Budeme hlasovat o tom, aby lhůta na projednání byla zkrácena na sedm dní pro třetí čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 176, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 51, proti 63. Tento návrh byl zamítnut a lhůta na projednání nebyla zkrácena.

 

O všech návrzích, které padly, jsme hlasovali. Já vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.