Reakce spolku Tobit na článek v časopisu Týden 6. 2. 2017

s bulvárním názvem Pohřební byznys ministryně Šlechtové


SORRY JAKO …

Reakce spolku Tobit na otázky časopisu Týden – 2. 2. 2017

Protokol o výsledku kontroly Úřadu městské části Praha 1, odboru živnostenského – 5. 1. 2017

 


Výňatek z vyjádření spolku Tobit, z.s. ze dne 12. 12. 2016 k návrhu ke zrušení spolku a jeho výmazu z rejstříku spolků, který podal u Městského soudu v Praze dne 19. 6. 2016 Petr Rambousek, zakládající člen spolku Asociace pohřebních služeb v ČR, z.s. (sp. zn. 79 Cm 65/201):

Účastník již v úvodu konstatuje, že návrh považuje za zcela absurdní a šikanózní a domnívá se, že byl podán navrhovatelem s cílem dehonestovat spolek Tobit a jeho členy. V tomto ohledu účastník považuje za potřebné ozřejmit i některé související skutečnosti. Předně je třeba říci, že v současné době probíhá novelizační řízení k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, přičemž navrhovatel, jak ostatně i sám dokládá ve svých podáních, měl enormní zájem na tom, aby novela zákona obsahovala toliko jím připravený text, avšak k naplnění jeho ambicí nedošlo. Jak vyplývá z návrhů důkazů předložených navrhovatelem, ten se opakovaně obracel na rozličné představitele státní moci, například na ministryni pro místní rozvoj Ing. Karlu Šlechtovou s vlastními návrhy na změny v novele zákona o pohřebnictví, kdy se stavěl do role zástupce ,,odborné veřejnosti“ a svou vlastní osobu charakterizoval jakožto osobu se značnou erudicí a zkušenostmi v oboru. Jeho připomínky k novele se však nesetkaly s úspěchem, což navrhovatel zřejmě neunesl, o čemž svědčí obsah jeho nesčetných dopisů adresovaných nejrůznějším stáním institucím (viz například Otevřený dopis ministryni MMR ze dne 29. 4. 2016).

Za další neopominutelnou okolnost považuje účastník fakt, že jedním ze statutárních orgánů účastníka byl až do dne 13. 10. 2016 ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD, který v současné době působí jakožto vrchní ministerský rada Ministerstva pro místní rozvoj pro agendu pohřebnictví, a podílel se mimo jiné na tvorbě novely k zákonu o pohřebnictví. Navrhovatel pana Kotrlého opakovaně bezdůvodně veřejně osočoval ze střetu zájmů, z lobbingu a nečestného jednání v souvislosti s vypravováním pohřbů opuštěným mrtvě narozeným dětem, a to se zřejmým úmyslem poškodit jeho jméno a dobrou pověst u široké veřejnosti. Účastník konstatuje, že žádné z nařčení vůči panu Tomáši Kotrlému nebylo nikdy shledáno důvodným, natož pak prokázáno, a ze strany navrhovatele jde o nanejvýše nedůstojné a nepoctivé jednání.

Účastník dále uvádí, že návrhu lze z formálního i obsahového hlediska vytknout jeho přebujelost, nepřehlednost a absenci logického zdůvodnění jeho tvrzení. Je třeba zejména uvést, že drtivá většina navrhovaných důkazů vůbec nesouvisí s podaným návrhem (zrušení spolku Tobit, z. s.). Toto lze říci především o přiložené novele zákona o pohřebnictví, která je doplněna dalšími dokumenty, přičemž rozsah těchto ,,důkazů“ činí přinejmenším 300 stran textu ve formátu A4. Řada dalších návrhů listinných důkazů je navrhovatelem předkládána opakovaně (například výpisy z veřejných rejstříků, stanovy účastníka, znění novely zákona o pohřebnictví, apod.).

Po prostudování obsahu podaného návrhu a s přihlédnutím k jeho formě si účastník neodpustí poznámku v tom směru, že odbornost navrhovatele je přinejmenším diskutabilní. Navrhovatel mate své přátele, respektive jemu nakloněnou část ,,odborné veřejnosti“ již jen tím, že pojímá spolek Tobit do ,,relevantního trhu pohřebních služeb v ČR“, třebaže spolek Tobit není ani podnikatelem, ani spolkem, který byl založen za účelem dosahování zisku, a tím méně subjektem, který by mohl být aktivní na trhu pohřebních služeb kdekoliv na světě. ,,Oprávněné zájmy celé obce pohřební“ pojímá navrhovatel výlučně ve vztahu k zájmům vlastním, přičemž jak již bylo uvedeno výše, jedná se o zájmy privátní a nečestné.

Účastník je tak toho názoru, že jediným skutečným cílem, pro který navrhovatel návrh podal, je šikanovat spolek Tobit, jakož i osoby vykonávající funkce jeho statutárních orgánů a maximálně prodlužovat dobu řízení tak, aby navrhovatel mohl opakovaně prezentovat samotnou skutečnost, že je řízení vedeno, jakožto negativní kampaň vůči spolku Tobit a jeho členům. Účastník má přitom důvodně za to, že nekorektní praktiky navrhovatele vůči spolku Tobit a jeho členům, jimiž dochází k veřejnému prezentování nepravdivých informací o činnostech spolku Tobit a jeho členů, jsou způsobilé přivodit spolku Tobit, jakož i jeho členům újmu na jméně a jejich dobré pověsti. Účastník má za to, že návrh na zrušení spolku Tobit slouží navrhovateli jako prostředek, kterým si vyřizuje osobní účty s panem Kotrlým a dalšími osobami působícími ve spolku Tobit.

 

Návrh na zrušení spolku Tobit_část
(pozn. Petr Rambousek, bývalý prokurátor, který na našem území navrhl historicky poslední trest smrti, absolvent zkoušky Britského institutu balzamovačů (MBIE), není zjevně dostatečně orientován v platné české legislativě, když zaměňuje svůj návrh na zrušení spolku se žalobou, kterou soudu navrhl rozšířit i o další žalobce (účastníky řízení), a sice o spolek Sdružení pohřebnictví v ČR, z. s. a o spolek Asociace pohřebních služeb v ČR, z.s.; nadto ve stylu „přání otcem myšlenky“ šíří společně se svými souputníky v rámci negativní kampaně zaměřené proti spolku Tobit cíleně nesprávný a nereálně vykonstruovaný výklad projednávané novely zákona o pohřebnictví zejména v části týkající se plodů po potratu, konkrétně záměňují nově navrhovanou možnost jejich pohřbení s nárokem na výplatu sociální dávky pohřebného za jejich pohřbení, ačkoli tento institut upravuje jiný speciální zákon, který projednávaná novela zákona o pohřebnictví nenavrhuje změnit. Ke svým dehonestujícím útokům proti spolku Tobit a jeho statutárním zástupcům neváhali nejen prostřednicvím internetu veřejně šířit významově upravená slova předsedkyně spolku Tobit, která zazněla v televizní debatě Máte slovo dne 2. 6. 2016, tak, aby korespondovala s jejich smyšleným scénářem.)